LOGIN   | JOIN US   | SITEMAP   
|
|
|
|
|
  • 예배생방송
  • 원로목사
  • 담임목사
  • 부목사
  • 외부강사
  • 찬양
  • 뉴스
  • 특별영상
No 분류 제목 찬양자 작성일
3068 찬양대 벧엘 23.06.08
3067 봉헌송 Ten. 이재홍 23.06.08
3066 찬양대 할렐루야 23.06.08
3065 봉헌송 Sop. 김지현 23.06.08
3064 찬양대 샬롬 23.06.08
3063 봉헌송 Ten. 임경훈 23.06.08
3062 찬양대 임마누엘 23.06.08
3061 찬양대 벧엘 23.06.01
3060 봉헌송 Tp. 윤상명 23.06.01
3059 찬양대 할렐루야 23.06.01
3058 봉헌송 고등부 브니엘 중창단 23.06.01
3057 찬양대 샬롬 23.06.01
3056 봉헌송 Vc. 구지은 23.06.01
3055 찬양대 임마누엘 23.06.01
3054 찬양대 벧엘 23.05.25
3053 봉헌송 주전하기 선교중창단 23.05.25
3052 찬양대 할렐루야 23.05.25
3051 봉헌송 Sop. 권순희 23.05.25
3050 찬양대 샬롬 23.05.25
3049 봉헌송 임마누엘 여성중창단 23.05.25
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
   
(42083) 대구광역시 수성구 청호로 84길 71
전화 053.667.8800 (사무실 667.8900 야간 667.8883) FAX 053.667.8998

Copyrights (c) pomo church. All Rights Reserved
교회관련사이트