LOGIN   | JOIN US   | SITEMAP   
|
|
|
|
|
  • 예배생방송
  • 담임목사
  • 부목사
  • 외부강사
  • 찬양
  • 뉴스
  • 특별영상
No 분류 제목 찬양자 작성일
2236 봉헌송 벧엘 21.02.26
2235 봉헌송 클라리넷. 최가영 21.02.26
2234 봉헌송 할렐루야 21.02.26
2233 봉헌송 Bass. 김형준 21.02.26
2232 찬양대 샬롬 21.02.26
2231 봉헌송 바리톤. 권봉경 21.02.26
2230 찬양대 임마누엘 21.02.26
2229 찬양대 벧엘 21.02.19
2228 봉헌송 Sop. 배진형 21.02.19
2227 찬양대 할렐루야 21.02.19
2226 봉헌송 Sop. 박가연 21.02.19
2225 찬양대 샬롬 21.02.19
2224 봉헌송 오르간. 권수진 21.02.19
2223 찬양대 임마누엘 21.02.19
2222 찬양대 벧엘 21.02.14
2221 봉헌송 비올라. 임현경 21.02.10
2220 찬양대 할렐루야 21.02.10
2219 봉헌송 Ten. 최덕술 21.02.10
2218 찬양대 샬롬 21.02.10
2217 봉헌송 Sop. 지숙미 21.02.10
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
   
(42083) 대구광역시 수성구 청호로 84길 71
전화 053.667.8800 (사무실 667.8900 야간 667.8883) FAX 053.667.8998

Copyrights (c) pomo church. All Rights Reserved
교회관련사이트