LOGIN   | JOIN US   | SITEMAP   
|
|
|
|
|
  • 예배생방송
  • 담임목사
  • 부목사
  • 외부강사
  • 찬양
  • 뉴스
  • 특별영상
No 분류 제목 찬양자 작성일
1348 찬양대 할렐루야 18.06.22
1347 봉헌송 피아노. 오태경 18.06.22
1346 찬양대 샬롬 18.06.22
1345 봉헌송 바리톤. 박준표 18.06.22
1344 찬양대 임마누엘 18.06.22
1343 찬양대 벧엘 18.06.15
1342 호산나 호산나 18.06.15
1341 봉헌송 M.Sop. 손정아 18.06.15
1340 찬양대 할렐루야 18.06.15
1339 봉헌송 바순. 서예진 18.06.15
1338 찬양대 샬롬 18.06.15
1337 봉헌송 오르간. 권수진 18.06.15
1336 찬양대 임마누엘 18.06.15
1335 호산나 호산나 18.06.13
1334 찬양대 벧엘 18.06.08
1333 봉헌송 클라리넷. 최가영 18.06.08
1332 찬양대 할렐루야 18.06.08
1331 봉헌송 Alt. 김혜진 18.06.08
1330 찬양대 샬롬 18.06.08
1329 봉헌송 오르간. 권수진 18.06.08
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
   
(42083) 대구광역시 수성구 청호로 84길 71
전화 053.667.8800 (사무실 667.8900 야간 667.8883) FAX 053.667.8998

Copyrights (c) pomo church. All Rights Reserved
교회관련사이트