LOGIN   | JOIN US   | SITEMAP   
|
|
|
|
|
  • 예배생방송
  • 담임목사
  • 부목사
  • 외부강사
  • 찬양
  • 뉴스
  • 특별영상
No 분류 제목 찬양자 작성일
1018 찬양대 벧엘 17.07.27
1017 봉헌송 Sop. 배진형 17.07.23
1016 찬양대 할렐루야 17.07.23
1015 봉헌송 베이스. 방성택 17.07.23
1014 찬양대 샬롬 17.07.23
1013 봉헌송 바리톤. 박준표 17.07.23
1012 찬양대 임마누엘 17.07.23
1011 찬양대 벧엘 17.07.20
1010 호산나 호산나 17.07.19
1009 봉헌송 바이올린. 정온유 17.07.16
1008 찬양대 할렐루야 17.07.16
1007 봉헌송 Oboe. 현승혜 17.07.16
1006 찬양대 샬롬 17.07.16
1005 봉헌송 오르간. 권수진 17.07.16
1004 찬양대 임마누엘 17.07.16
1003 찬양대 벧엘 17.07.13
1002 호산나 호산나 17.07.12
1001 봉헌송 Ten. 정성현 17.07.09
1000 찬양대 할렐루야 17.07.09
999 봉헌송 바이올린. 장혜린 17.07.09
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
   
(42083) 대구광역시 수성구 청호로 84길 71
전화 053.667.8800 (사무실 667.8900 야간 667.8883) FAX 053.667.8998

Copyrights (c) pomo church. All Rights Reserved
교회관련사이트